Huurvoorwaarden vakantiewoning Cottage 33

Wanneer u de vakantiewoning boekt, verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden. Gelieve deze daarom zorgvuldig door te nemen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de vakantiewoning Cottage 33, die zich bevindt in de Ijzerstraat 33, 8691 te Stavele (Alveringem). Het niet naleven van de huurvoorwaarden kan aanleiding geven tot een onmiddellijke ontbinding van de huurovereenkomst zonder recht voor de huurder op enige financiële recuperatie van de betaalde huursom.

Contactgegevens eigenaars:

Yves & Katja Blomme-De Ruwe
IJzerstraat 33 
8691 Stavele, Alveringem

Yves +32 478 43 31 88
Katja +32 474 41 71 56

Algemene Voorwaarden

1. Boeking & betaling

• U kan via internet of per e-mail boeken. Deze manieren van boeken zijn bindend. Met het vastleggen van een boekingsopdracht worden de algemene voorwaarden van kracht. De opdrachtgever van deze boeking is hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de huurvoorwaarden.
• Elke boeking wordt door de eigenaar bevestigd door middel van een bevestiging per email

• Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden binnen de 5 werkdagen. Deze dient gestort te worden op rekening met de volgende gegevens: Cottage 33 BE78 0018 5922 7086. Gelieve bij de mededeling uw naam alsook de huurperiode te noteren.
• Na ontvangst van het voorschot is de boeking geldig
• Het saldo van de huurprijs + waarborg moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van uw verblijf gestort worden, indien dit niet heeft plaatsgevonden zal de huurder een email ontvangen met het verzoek het restant binnen de 4 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet dan zal dit gezien worden als een annulering door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing
• Cottage 33 heeft dan ook het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden aan derden.
• Indien de reservering minder dan 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de volledige huurprijs + waarborg gestort te worden.

huurvoorwaarden

2. Annuleren

• Elke annulering dient schriftelijk of per email aan de eigenaar worden doorgegeven. Deze annulatie is kosteloos binnen de 5 dagen gerekend vanaf de boekingsdatum.
• Bij annulering tot 2 maanden voor de aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 25% van de huursom.
• Bij annulering 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 50% van de huursom.
• Bij annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode, bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.
• De waarborg zal steeds volledig teruggestort worden in geval van annulering.
• Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal geen enkel restitutie plaatsvinden.
• Indien door overmacht of onvoorziene omstandigheden de verhuurder éénzijdig een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht worden en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden of een alternatief aangeboden krijgen met een eventueel nieuwe datum.

huurvoorwaarden

3. Aansprakelijkheid van de huurder

• De bij vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen daarom strikt te worden nagekomen.
• Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders of zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
• De hoofdverhuurder is aansprakelijk voor schade die door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers wordt veroorzaakt, ook wanneer deze na zijn/haar vertrek geconstateerd wordt.
• Het is de bedoeling een propere, goed onderhouden woning aan te bieden. Indien men bij aankomst vaststelt dat dit niet het geval is, er tekortkoming of defecten zijn, is het raadzaam de verhuurder of zijn lokale vertegenwoordiger te contacteren zodat deze de gelegenheid heeft om dit zelf te komen vaststellen en het probleem recht te zetten.
• Gelieve ook veroorzaakte schade bij vertrek te melden aan lokale verantwoordelijke of verhuurder.
• De huurder mag in geen geval in lavabo’s, douche, toiletten, gootstenen… zaken gooien of doorspoelen die het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor het ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.
• Het gebruik van een frituurketel, gourmet- en fonduetoestellen zijn in het gehuurde goed verboden.
• Het is NIET toegelaten te roken in het vakantiehuis.
• Om hygiënische redenen zijn huisdieren niet toegestaan.
• Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen… is verboden.
• De huurder wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een familiale verzekering.
• De huurder wordt erop gewezen zijn wettelijke aansprakelijkheid (bv in geval van door hem/haar veroorzaakte brand in de vakantiewoning) te verzekeren. Gelieve dit te checken bij uw verzekeringsagent.
• Gelieve na 22U de stilte en rust van de omwonenden te respecteren.
• Interventies en boetes vanwege nachtlawaai zullen steeds op de huurder verhaald worden
• Onderverhuring en overdracht van de huur is niet toegelaten.
• Het plaatsen van tenten, caravans of mobilehomes is verboden.
• Kampvuren in de tuin zijn strikt verboden.

huurvoorwaarden

4. Aansprakelijkheid van de verhuurder

• De verhuurder garandeert dat de woning overeenstemt met de beschrijving.
• Indien de huurder een ontbreken/defect vaststelt en dit gemeld wordt aan de verhuurder dient de verhuurder hierop te reageren en deze in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk op te lossen.
• De eigenaar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil.
• De eigenaar of verhuurder kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel, ongeval van welke aard dan ook berokkend aan huurders van de vakantiewoning
• De prijzen en kosten vermeld op de boekingsbevestiging zijn van toepassing.
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door natuurgeweld of natuurrampen
• Het kan gebeuren dat er in de buurt van de vakantiewoning wordt gewerkt. Wij denken bv aan wegwerkzaamheden of landbouwactiviteiten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele overlast die hieruit voortvloeit.
• De eigenaar is gedurende de huurperiode steeds te bereiken op het nummer 0032 474/41 71 56 (Katja De Ruwe).

huurvoorwaarden

5. Toegelaten aantal personen

Er mogen maximaal 8 personen in het vakantiehuis verblijven. Het aantal personen die zullen verblijven dienen opgegeven te worden bij de boeking. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in het vakantiehuis verblijven, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

huurvoorwaarden

6. Aankomst en vertrek

Gelieve de aankomst-en vertrekuren strikt te respecteren zodat er genoeg tijd is voor de schoonmaak voor de aankomst van de nieuwe gasten. Wij ontvangen u steeds persoonlijk vanaf 16u en graag voor 18u. Lukt het niet tussen deze uren? Een ander tijdstip is mogelijk, maar bespreek dit wel vooraf met ons (0032474/417156). Het vertrekuur in de week is om 10u en op zondag om 16u. Indien u hierop een uitzondering wenst, kan u dit met ons bespreken.

huurvoorwaarden

7. Einde verblijf & vertrek

U wordt geacht het gehuurde vakantiehuis en toebehorende tuin netjes achter te laten na afloop van het verblijf. Dit omvat:
• Het door u verplaatst meubilair moet terug op zijn plaats gezet worden
• Afval sorteren (PMD, glas, papier & karton en restafval)
• De vuilnisbakken ledigen (ook die van de slaapkamer, toilet en badkamers). Samen met de PMD-zak in de schuur plaatsen. Als ook papier en karton.
• Sanitair proper achterlaten
• Bedlinnen afhalen en op het bed leggen. Beschermhoes laten liggen.
• Badlinnen verzamelen in de badkamer.
• Koelkast en koffiemachine ledigen en proper achterlaten.
• Fornuis en microgolfoven na gebruik netjes achterlaten.
• Aanrecht en spoelbakken proper achterlaten.
• Pannen, servies, glazen en bestek dienen afgewassen en terug op hun plaats opgeborgen te zijn.
• Vaatwasmachine legen.
• Woning dient bezemschoon achtergelaten te worden.
• Bbq na gebruik reinigen (as mag in witte metalen emmer).
• Gelieve bij vertrek de ramen en deuren te sluiten.
• Iederen vorm van schade (groot of klein) dient gemeld te worden.

 Indien de woning en/of tuin in zo’n staat is dat men niet rondkomt met de vooropgezette schoonmaakuren, dan heeft de eigenaar het recht hiervoor extra kosten aan te rekenen en die in te houden op de waarborg.

8. Waarborg en klachten

• De vakantiewoning heeft waardevolle spullen en de waarborg dient om eventuele ongelukjes of beschadigingen te vergoeden.
• Elke klacht i.v.m. de accommodatie, de netheid of eventueel bestaande schade kan tot 24u na aankomst telefonisch worden gemeld aan de eigenaar.
• Bij gebrek aan enige klacht binnen voorvermelde termijn, wordt de huurder geacht de goede staat en de algemene netheid van de woning erkend te hebben.
• Klachten die door de huurder geformuleerd worden na afloop van de huurperiode zijn onontvankelijk. De controle van de woning gebeurt bij het poetsen. Hierbij kunnen wij eventuele schade, verlies of breuk vaststellen.
• De verhuurder behoudt zich steeds het recht om de overeenkomst te beëindigen en de huurders uit de vakantiewoning te zetten wanneer een huurder of medehuurder ernstige schade aan de vakantiewoning heeft berokkend. In dat geval zal de verhuurder niet aansprakelijk kunnen worden gesteld om een deel van de huurgelden voor de resterende huurperiode terug te betalen.
• Een conflict over de eventuele schade is een conflict tussen de verhuurder en de huurder. De verhuurder beslist over de waarborg
• Wanneer alles in goede staat is achtergelaten en er geen schade of breuk geconstateerd is, wordt de waarborg (-verbruik elektriciteit) ten laatste 10 dagen na uw verblijf teruggestort. Gaat de schade het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling over te maken.

 

Op al de boekingsovereenkomsten en daarop aansluitend gemaakte afspraken is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Brugge.